Archiwum artykułów

RODO w praktyce: Zasada rozliczalności

RODO
Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych reguluje, aby dotychczasowa niesformułowana zasada rozliczalności była wprowadzona jako obowiązek dla administratorów danych. Zasada rozliczalności to reguła, która nakłada na podmiot odpowiedzialny za ochronę danych zobowiązanie udowodnienia przed ewentualną kontrolą przestrzegania przepisów RODO. Zasady, jakie należy spełniać i udowodnić ich spełnienie podczas kontroli to: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność. Brak udowodnienia, chociażby jednej z tych zasad spowoduje, że administrator…
Czytaj dalej

Analiza ryzyka, jako pomoc w określeniu zabezpieczeń danych

Bezpieczeństwo
Według unijnej Regulacji o Ochronie Danych Osobowych, która zacznie obwiązywać 25 maja 2018 roku odniesieniem do ochrony danych w przedsiębiorstwie, będzie wynik przeprowadzonej analizy ryzyka. Ma to określić jakie zabezpieczenia będą odpowiednie do istniejących oraz przyszłych zagrożeń. Procesem, który może być obarczony ryzykiem to przetwarzanie danych osobowych (np. poprzez wysyłanie maili z ofertą handlową). Niebezpieczeństwem w tej sytuacji okazać się może działanie Administratora danych, które w trakcie upływu czasu może prowadzić do niezgodności, aby zminimalizować…
Czytaj dalej

Jak prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych?

RODO
Na mocy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które już niebawem zacznie obowiązywać wymagane jest, aby przedsiębiorstwa prowadziły tzw. rejestr czynności przetwarzania. Do prowadzenia rejestru nie będą obligowane jednak wszystkie podmioty. Kiedy należy prowadzić rejestr czynności przetwarzania: kiedy podmiot zatrudnia powyżej 250 osób, gdy przetwarzanie danych może naruszać prawa i wolność osób, których dane te dotyczą, gdy zakres przetwarzania danych obejmuje wyroki skazujące, gdy przetwarzanie danych nie ma charakteru sporadycznego, gdy zakres przetwarzania danych obejmuje…
Czytaj dalej

Przetwarzanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

RODO
Obecne funkcjonujące prawo o ochronie danych osobowych nie wiele mówi o bezpieczeństwie w Internecie, dzięki któremu między innymi dane przesyłane są do innych państw. Dlatego RODO w dużo większym stopniu reguluje przepisy związane z ochroną danych w sieci. Nowe przepisy wymagają, aby Administrator, który gromadzi i przetwarza dane, przekazywał każdej osobie informacje o tym, w jakich celach je wykorzystuje, jakie działania będą na nich wykonywane oraz jaki będzie czas przechowywania danych. Jeżeli przedsiębiorca zamierza udostępnić…
Czytaj dalej

Jak RODO reguluje fotografowanie imprez masowych?

Ogólne, RODO
Regulacja o ochronie Danych Osobowych (RODO), która wejdzie w życie 25 maja, wprowadza wiele zmian nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla branży fotograficznej i dziennikarskiej. Oznacza to, że publikowanie zdjęć z koncertów, imprez masowych lub innych wydarzeń może być utrudnione. Zgodnie z zapisami RODO chroni prawa do wolności oraz prawa do ochrony danych osobistych. W świetle rozporządzenia dane osobowe to wszelkie informacje, które pomagają w zidentyfikowaniu osoby np. przez dane lokalizacyjne, imię i nazwisko…
Czytaj dalej

Inspektor danych osobowych jako pracownik samorządowy

Ogólne, RODO
GIODO wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac, które dadzą możliwość jednostkom samorządu terytorialnego zatrudnienie inspektora ochrony danych na samodzielnym stanowisku. Wynika to z wprowadzanych niebawem przepisów RODO i faktu, że nakładają one na sektor publiczny obowiązek powołania nowej funkcji. Nowelizacja przepisów jest koniecznością, aby jednostki terytorialne nie miały problemu z zatrudnieniem IOD na samodzielnym stanowisku pracy. Powołanie takiej funkcji po 25 maja stanie się obowiązkiem. Obecnie samorządy zadania dotyczące ochrony…
Czytaj dalej

Windykacja w świetle unijnej regulacji

RODO
Unijna Regulacja o Ochronie Danych Osobowych wprowadza wiele zmian dla niemal wszystkich przedsiębiorstw. Branża windykacyjna jest szczególnie objęta procesem przekształcania systemu ochrony danych z racji przetwarzani tzw. danych wrażliwych. Firma, która przygotowuje się do wdrożenia RODO na początku, musi przeprowadzić kontrolę rodzaju oraz celów przetwarzania informacji zarówno dla klientów, pracowników, jak i partnerów biznesowych. W branży windykacyjnej często stosowaną praktyką jest podawanie do wiadomości publicznej danych osobowych dłużników, aby móc sprzedać wierzytelność. Nie jest to…
Czytaj dalej

Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Ułatwienia dla kierowców

Ogólne
W ustawie Prawo o ruchu drogowym autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji nastąpiły niemałe zmiany, które z pewnością ucieszą kierowców. Rada Ministrów zatwierdziła modyfikacje dzięki, której posiadanie polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego nie będzie obowiązkowe podczas kontroli policyjnej. Funkcjonariusz będzie mógł sprawdzić wymienione dokumenty w systemie CEP, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas kierowca, u którego w trakcie kontroli, stwierdzono brak wymaganych dokumentów, podlegał karze grzywny do 250 zł lub naganie. Po wprowadzeniu zmian jedynym fizycznie wymaganym dokumentem będzie…
Czytaj dalej

RODO: Szef zajrzy do twoich e-maili i komórki

Bezpieczeństwo, PUODO, RODO
RODO: Szef zajrzy do twoich e-maili i komórki Będzie mógł monitorować skrzynki pocztowe, a także firmowe komunikatory i telefony. Ale nie pozyska danych biometrycznych na potrzeby ewidencji czasu pracy. Każdy przedsiębiorca w trosce o prawidłowe wykorzystanie czasu pracy przez podwładnych będzie mógł wprowadzić monitoring e-maili, komputerów, komórek czy aut. Wystarczy, że poinformuje o tym pracowników dwa tygodnie przed uruchomieniem nadzoru, a cele, zakres i sposób kontroli określi w układzie zbiorowym, regulaminie lub obwieszczeniu. Tak wynika…
Czytaj dalej

Transmisje z lokali wyborczych w świetle RODO

Ogólne, RODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w oficjalnym piśmie informuje, że rozwiązania, które są obecne w Kodeksie wyborczym, wymagają dostosowania do unijnego rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO), które niebawem wejdą w życie. Co wzbudziło niepokój GIODO? Wątpliwości co do obecnego stanu wyraziła Państwowa Komisja Wyborcza. GIODO w odpowiedzi na pismo zaznacza, że pomimo przysługującemu każdemu z obywateli prawa do informacji publicznej musi być ono realizowane w taki sposób, aby szanować prywatność każdego z nas. GIODO…
Czytaj dalej
Menu