EROD ujednolica metody naliczania kar finansowych

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) zatwierdziła nowe regulacja dotyczące naliczania administracyjnych kar finansowych. Ponadto organ przedstawił też wytyczne na temat wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy na polu egzekwowania norm prawnych. Dokumenty te zostały przyjęte podczas 65. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 12 maja tego roku. Następnie przekazano je do konsultacji publicznych.

Pięć etapów naliczania kar

Nowe wytyczne dotyczące naliczania administracyjnych kar finansowych mają na celu ujednolicenie metod, stosowanych przez organy odpowiedzialne za ochronę danych. Zawierają one składającą się z pięciu etapów metodologię naliczania wysokości kary.

W pierwszej kolejności organy ochrony danych zobligowane są do ustalenia, czy sprawa obejmuje jeden, czy większą ilość przypadków działań podlegających sankcjom, a także czy skutkowały one jednym, czy kilkoma naruszeniami.

Następnie organy ochrony danych muszą oprzeć się na punkcie wyjściowym naliczania kary finansowej. W tym przypadku EROD zapewnia ujednoliconą metodę.

Podczas trzeciego etapu, organy ochrony danych uwzględniają czynniki obciążające i łagodzące, mające wpływ na kwotę kary. Rada dostarcza spójnej interpretacji tychże czynników.

Etap czwarty obejmuje określenie najwyższych dopuszczalnych kwot kar finansowych, wynikających z wdrożenia RODO, a dokładnie z art.83 ust.4-6 rozporządzenia. Niezbędne jest również zapewnienie, że sumy te nie zostaną przekroczone.

Natomiast etap piąty sprowadza się do przeanalizowania przez organy ochrony danych tego, czy wyliczona finalna kwota, jest zgodna z wymogami skuteczności, odstraszającego charakteru oraz proporcjonalności. W razie potrzeby kwoty poddaje się korekcie.

Inne rekomendacje

Nowe wytyczne można potraktować jako ważne uzupełnienie dla ram, które EROD tworzy celem zapewnienia owocnej współpracy zawiązywanej pomiędzy organami ochrony danych na polu kwestii transgranicznych. Jest to jeden z najważniejszych priorytetów Rady. Gdy zakończone zostają konsultacje publiczne, zatwierdzona zostanie finalna wersja wytycznych, obejmująca kryteria naliczania kar pieniężnych.

EROD zatwierdziła też wytyczne dotyczące wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy na gruncie egzekwowania prawa. Uwzględniają one ważne sugestie dla ustawodawców oraz organów ścigania. Narzędzia służące rozpoznawaniu twarzy powinny być stosowane wyłącznie w przypadku uzasadnionej potrzeby, zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/680.

Technologia rozpoznawania twarzy. Zakaz stosowania w określonych przypadkach

EROD wystosował w swoich wytycznych postulat dotyczący zakazu wykorzystywania technologii rozpoznawania twarzy w określonych sytuacjach. Rada wystosowała go w opinii opracowanej wespół z EIOD odnośnie do wniosku tyczącego się aktu w sprawie sztucznej inteligencji.

W opinii EROD, należy wprowadzić zakazy, obejmujące m.in. zdalną identyfikację biometryczną w miejscach publicznych, systemy rozpoznawania twarzy identyfikujące jednostki na podstawie ich danych biometrycznych w sposób dyskryminujący, rozpoznawanie twarzy celem rozpoznania stanu emocjonalnego danej osoby, a także przetwarzanie danych osobowych w oparciu o bazę danych gromadzonych na skalę masową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki