UODO ukarał Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. zł za nieprzestrzeganie przepisów RODO. Placówka nagrywała i utrwalała dźwięk oraz obraz, wykorzystując przy tym system monitoringu. Dowiedziono, że Ośrodek bezprawnie przetwarzał dane osobowe.

Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych nadużył swoich uprawnień

Karę w wysokości 10 tys. zł na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych nałożył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wynikała ona z niewłaściwego wykorzystania przez placówkę systemu monitoringu. Dopuszczono się w niej niemającego uzasadnienia prawnego rejestrowania dźwięku i obrazu. Organ nadzorczy skierował do administratora prośbę o złożenie wyjaśnień w sprawie.

Zgodnie ze stanowiskiem Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, faktycznie doszło do nagrywania obrazu oraz dźwięku. Działania te ukierunkowane miały być na kontrolowanie osób trafiających do placówki w celu wytrzeźwienia, aby zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nagranie z monitoringu przechowywane jest od 30 do 60 dni, chyba że stanowi ono dowód w toczącym się postępowaniu. Administrator stwierdził, że przetwarzanie danych potraktował jako wywiązanie się z ciążącego na nim, prawnego obowiązku, wynikające po części zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także ze statutu samej placówki.

Bezprawne rejestrowanie obrazu i głosu

W opinii UODO żadne przepisy nie upoważniały jednak placówki do przetwarzania danych obejmujących zarejestrowane na jej terenie nagrania. Zasadność nagrywania dźwięku nie wynika ani z wdrożenia RODO, ani z brzmienia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zwrócono przy tym uwagę, że z uprawnienia, jakim jest nagrywanie, można korzystać wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Organ nadzorczy uznał, że chęć zapewnienia osobom nietrzeźwym zdrowia i bezpieczeństwa nie może stanowić uzasadnienia dla utrwalania dźwięku w systemie monitoringu. Takie działanie nie zostało bowiem jednoznacznie uzasadnione w przepisach prawa. UODO uznał również, że jest ono sprzeczne z aktem Europejskiej Rady Ochrony Danych „Wytyczne 3/19 w sprawie przetwarzania danych osobowych przez urządzenia wideo”.

Uzasadnienie ukarania Ośrodka

Dane obejmujące dźwięk rejestrowane były przez Ośrodek od 2016 roku, przy czym w opinii UODO, naruszenie przepisów RODO rozpoczęło się z dniem 25 maja 2018, czyli w momencie początku ich obowiązywania. Z powodu wszczętego postępowania, dyrektor placówki zarządził wyłączenie monitoringu dźwiękowego do momentu zakończenia sprawy. Organ nadzorczy uznał, że administrator nie mógł opierać swojego działania na żadnej z przesłanek wymienionych w art. 6 ust.1 RODO, ani na żadnym innym przepisie regulującym działalność placówki.

Podczas określania wysokości kary pieniężnej, UODO uwzględnił okoliczność łagodzącą, jaką była chęć współpracy Ośrodka z organem nadzorczym. W związku ze wszczętym postępowaniem administrator nie tylko zaprzestał przetwarzania danych, ale i usunął te, które zostały zarejestrowane do 6 grudnia 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki