Rodo w szkole: Rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Jaki wpływ ma rozporządzenie na RODO?

Rozporządzenie MEN RODO, audyt RODO, PCCBIODONowe rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniające wcześniejsze rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków zostało podpisane 27 sierpnia 2019 r. przez Ministra Edukacji Dariusza Piontkowskiego, a zaczęło obowiązywać z dniem dzisiejszym, tj. 6 września 2019 r.

Określa ono warunki i tryb wydawania świadectw, dyplomów, legitymacji, certyfikatów i innych druków dla przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także dla dotychczasowych gimnazjów dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych. Treść rozporządzenia jest podobna do wcześniejszego, główne zmiany dotyczą druków szkolnych z obszaru szkolnictwa branżowego. Mianowicie wprowadzono nowe wzory certyfikatów kwalifikacji zawodowej oraz nowe wzory dyplomów zawodowych, zawierających znaki graficzne PRK. Zmianie uległ element tekstowy odnoszący się do ram kwalifikacji.
W omawianym akcie prawnym możemy znaleźć nowe wzory dokumentów oraz informację, jakie dokumenty są drukami ścisłego zarachowania. Rozporządzenie będzie też przydatne dla dyrektorów szkół czy przedszkoli oraz Inspektorów Ochrony Danych, ponieważ zawiera wprost podaną informację jakie dokumenty szkoła prowadzi i jaka kategoria danych do nich przynależy.

Rejestr czynności przetwarzania

Wskazać można przykładowo §5 ust. 2 rozporządzenia, zgodnie z którym szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.
Powyższa ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Dodatkowo §5 ust. 3 rozporządzenia wskazuje, że placówka kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego, w których przeprowadzono egzamin zawodowy, lub pracodawca, u którego przeprowadzono egzamin zawodowy, prowadzi imienną ewidencję wydanych certyfikatów i dyplomów, przekazywanych przez okręgową komisję egzaminacyjną.
Ewidencja jest identyczna z wcześniejszą i zawiera: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL ucznia albo absolwenta, numer wydanego dokumentu, datę odbioru dokumentu oraz podpis pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. wydane na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, mimo iż obowiązuje od 6 września nie można jeszcze go znaleźć na stronach Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Na szczęście z pomocą przychodzą serwisy specjalistyczne, na których możemy zapoznać się z ponad 400 stronami rozporządzenia wraz z załącznikami. Udostępniamy bezpośrednio link do tekstu rozporządzenia MEN, znajdującego się w portalu INFOR.pl: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2019/172/1700.pdf#zoom=90

Warto zatem uwzględnić wymagania nowego rozporządzenia w planach audytu rodo w roku szkolnym 2019/2020.

 

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)
, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu