Informacja o wynagrodzeniu katechety może zostać udostępniona

RODO

Sądy administracyjne przychylają się do stanowiska, iż konieczne jest udostępnianie danych na temat zarobków księdza proboszcza, będącego jednocześnie katechetą w placówce szkolnej. W przypadku pełnienia funkcji publicznej dane te mają charakter jawny, jako że mowa jest tu o wydatkowaniu środków publicznych. Jednocześnie pełnienie funkcji publicznej, nie powoduje utraty prawa do prywatności.

Wniosek o podanie kwoty zarobków katechetów

W czerwcu 2021 roku, do dyrektora gminnej jednostki budżetowej, wpłynął wniosek o udostępnienie informacji o zarobkach dwóch katechetów jednej z rzeszowskich szkół. Chodziło o podanie miesięcznej kwoty netto. Dyrektor udostępnił jedynie dane dotyczące katechetki, natomiast w przypadku drugiego katechety, którym był ksiądz proboszcz, odmówił podania takiej informacji. Decyzję tę argumentowano tym, iż dane dotyczące zarobków księdza są jego dobrem osobistym, podlegającym szczególnej ochronie. Podkreślono przy tym, że dane takie mogą zostać podane jedynie za zgodą Kurii Diecezjalnej.

Zaskarżenie decyzji dyrektora jednostki budżetowej

Decyzja ta została zaskarżona przez wnioskującego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z uwagi na odmowę dostępu do informacji publicznej. Podkreślił on, że zgłoszona przez niego prośba tyczyła się wynagrodzenia uzyskiwanego jako katecheta, czyli osoba publiczna, nie zaś wynagrodzenia z tytułu stanowiska kościelnego. Nieudzielenie żądanej informacji można zatem potraktować jako naruszenie art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej, a także art. 1 ust. 1, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odniósł się do skargi, zobowiązując dyrektora jednostki budżetowej gminy do ponownego rozpatrzenia wniosku dotyczącego pełniącego funkcję katechety księdza w terminie 14 dni od daty zwrotu akt sprawy. Wyrok ten zapadł 21 października 2021 roku.

Nauczyciel jako osoba pełniąca funkcje publiczne

Z orzecznictwa sądów administracyjnych jednoznacznie wynika, że zawód nauczyciela wiąże się z pełnieniem funkcji publicznej. Należy on bowiem do rady pedagogicznej, która to z kolei jest kolegialnym organem placówki szkolnej, odpowiadającym za realizację zadań związanych z kształceniem, opieką i wychowaniem. Kompetencje te przekładają się na fakt, iż nauczyciel wywiera wpływ na publiczną sferę systemu oświaty, a co za tym idzie – jest on osobom wykonującą funkcje publiczne.

Należy podkreślić, że piastowanie stanowiska publicznego nie wyłącza prawa do prywatności danej osoby. Przysługuje jej audyt ochrony danych osobowych, o ile jednak nie chodzi o informacje, które są w sposób bezpośredni związane z pełnioną przez nią funkcją. To czy określone informacje na temat osoby pełniącej funkcję publiczną można ujawnić, należy ocenić poprzez pryzmat realizowanych przez nią zadań i ich związku z celem instytucji dostępu do informacji publicznej służącej społecznej kontroli instytucji publicznych. Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że nie może być ona wykorzystywana w prywatnych sprawach ani z czystej ciekawości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed