Dane pracowników szkoły, a ich udostępnianie przez dyrektora szkoły

RODO

Temat ochrony danych osobowych jest szczególnie istotny, kiedy zachodzi konieczność przekazania ich instytucjom państwowym. Mogłoby się wydawać, że w tej sytuacji nie ma o czym mówić, jednak jak pokaże przypadek opisany poniżej, nawet wtedy można mieć uzasadnione wątpliwości.

Prezydent jednego z miast, będący organem prowadzącym szkołę, zwrócił się do dyrektora placówki z prośbą o udostępnienie takich informacji na temat pracowników jak: wiek, całkowity staż pracy, staż pracy w danej placówce czy przyczyny odejścia lub zwolnienia pracownika. Ponadto domagał się podania poprzedniego miejsca pracy, a w odniesieniu do pracowników administracji prosił o podanie wykształcenia. Wniosek prezydenta nie został przyjęty bezkrytycznie. Zarówno dyrektor szkoły jak i szkolny IOD, wyrazili swoje wątpliwości prosząc prezydenta o podanie podstawy prawnej, oraz celu jakiemu miałoby służyć przekazanie danych. Odpowiedzią prezydenta było wskazanie art. 6 ust 1 lit. E wdrożonego RODO, pozwalający na zbieranie i przetwarzanie przez właściwy organ danych niezbędnych do realizacji zadania publicznego.

Więcej wątpliwości na temat udostępniania danych osobowych

Takie wyjaśnienie nie usatysfakcjonowało dyrektora i ponownie zwrócił się do prezydenta z prośbą o uściślenie. Przede wszystkim zależało mu na odpowiedzi, jakiego typu zadanie jest realizowane i dlaczego wymaga dostępu do tak wrażliwych danych. W odpowiedzi na zapytanie dyrektora szkoły, prezydent wskazał art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mówiący, że „do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej” oraz na art. 7 ust. 1 pkt 8, zgodnie z którym „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”. Oprócz powyższych wskazań, odniósł się również do art. 30 ust. 1. Według niego prezydent wykonuje zadania gminy określone przepisami prawa. Zwrócił również uwagę na art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, mówiący o tym, że, gmina jest organem prowadzącym, a więc podmiotem uprawnionym do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań ustawowych.

Prezes UODO zabiera głos

Niepewny odpowiedzi dyrektor, zwrócił się z prośbą o opinię do Prezesa UODO. Ten wskazał, że w ocenie organu nadzorczego, przepisy prawa, na które powołuje się prezydent, nie stanowią wprost podstawy prawnej do udostępnienia przez szkołę i pozyskiwania przez organ prowadzący tak szczegółowych danych pracowników. Również art. 6 ust. 1 lit. E RODO nie jest przesłanką legalizującą przekazanie danych, ponieważ jej zastosowanie wymagałoby istnienia odpowiednich przepisów prawa.

Uprawnienia organu prowadzącego szkołę

Organy prowadzące szkoły bardzo często chcą mieć dostęp do zbyt wielu danych dotyczących ich pracowników. Takie praktyki nie powinny mieć miejsca, ponieważ nie pełnią one funkcji pracodawcy. Taką rolę pełni dyrektor placówki co wynika m.in. z art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Jeżeli juz odwiedziłeś naszą stronę - zapraszamy do przejrzenia cennika usług!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
You need to agree with the terms to proceed

Menu