Zmiany w przepisach dla szkół i nauczycieli obowiązujące od 4 maja.

Podczas weekendu majowego weszła w życie nowelizacja ponad 160 ustaw w związku z dostosowaniem przepisów do Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Co się zmieniło dla szkół i nauczycieli?

Można stwierdzić, że niewiele. Szczególnie biorąc pod uwagę, że na omówienie poniższych zmian przeznaczono pół strony, w liczącym ok. 400 stron dokumencie uzasadniającym projektu ustawy zmieniającej. W niektórych przypadkach jedynie skreślono starą podstawę prawną, czyli powołanie się na ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 r. Takie przypadki zostały pominięte w zestawieniu.

Wykaz zmian

 1. W ustawie o Systemie oświaty oraz w ustawie Prawo oświatowe zdublowano przedstawioną regulację o przetwarzaniu danych przez poszczególne podmioty oraz o tajemnicy nauczycielskiej:
  • szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny, inne formy wychowania przedszkolnego oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie – przetwarzają dane osobowe w zakresie dla nich niezbędnym, dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów;
  • nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcję lub wykonujące pracę w wyżej wymienionych podmiotach, obowiązani są do zachowania w poufności uzyskanych informacji w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą;
  • wskazano również otwarty katalog takich informacji pozyskiwanych przez nauczycieli oraz inne osoby, które mogą dotyczyć: zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów;
  • jednakże nauczyciel oraz inna osoba, pełniąca funkcję lub wykonująca pracę we wskazanych podmiotach, będą mogli ujawnić uzyskane poufne informacje, w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, jeżeli:

– zagrożone jest zdrowie ucznia,
– uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji,
– przewidują to przepisy szczególne.

 1. Ponadto w ustawie o Systemie oświaty zrezygnowano ze zbędnej zgody. Mianowicie zakładając kartę kwalifikacyjną dla uczestnika wypoczynku, organizator nie będzie potrzebował zgody rodziców uczestnika (albo zgody pełnoletniego uczestnika) na przetwarzanie danych osobowych dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika.
 2. W ustawie Prawo oświatowe doprecyzowano, że dyrektor szkoły lub placówki wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Ustawa o Kuratorach sądowych określiła które dane osobowe, jednostki wskazane w art. 2 pkt 1-8 ustawy Prawo oświatowe, czyli m. in. przedszkola, szkoły, placówki artystyczne, zobowiązane są udostępnić kuratorowi zawodowemu, kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz kuratorowi okręgowemu.

Przegląd powyższych zmian warto zaplanować w audycie ochrony danych osobowych na rok szkolny 2019/2020.

Podsumowanie

Opisując zmiany należy wskazać, że wzmocniono środki ochrony uczniów, dzięki wprowadzeniu ustawowego obowiązku zachowania poufności przez nauczycieli oraz innych pracowników realizujących czynności związane z przetwarzaniem danych. Jednocześnie wskazano wyjątki od zachowania w poufności uzyskanych danych przez nauczycieli oraz innych pracowników. Co więcej zrezygnowano z pobierania zgody udzielanej przez rodziców dla przetwarzania danych osobowych uczniów na potrzeby zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie wypoczynku. Poza tym uzupełniono zakres obowiązków dyrektora szkoły lub placówki, zobowiązując go, do wdrożenia odpowiednich środków celem zachowania zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz wskazano katalog udostępnianych danych kuratorowi.

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

 

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)
, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu