Opieka zdrowotna nad uczniami, czyli dentysta i pielęgniarka w szkole niepublicznej i publicznej.

pielęgniarka - rodo w szkoleOd dnia dzisiejszego obowiązuje ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Jest ona o tyle ważna, ponieważ ma zastosowanie zarówno do szkół publicznych jak i niepublicznych. Natomiast nie dotyczy ona słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych oraz uczniów szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Co ustawodawca miał na myśli pisząc o obowiązku sprawowania opieki zdrowotnej nad uczniami? Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję zdrowia i opiekę stomatologiczną. Profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia, a w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. W zakresie opieki stomatologicznej wykonuje ją lekarz dentysta, a w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na uczniami – pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna. Ustawa z podmiotów odpowiedzialnych wymienia również higienistkę stomatologiczną, która może uczestniczyć w edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami.

Dyrektor szkoły oraz organ prowadzący szkołę są podmiotami zobowiązanymi do zapewnienia warunków organizacyjnych opieki zdrowotnej nad uczniami. Zgodnie z tym, co można przeczytać w uzasadnieniu ustawy, nakłada ona na organ prowadzący szkoły niepubliczne obowiązek zapewnienia warunków organizacyjnych dla realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym zapewnienie dostępu do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole. Tak też zostało zapisane w art. 12 ustawy, gdzie dodatkowo ustawodawca wprost wskazał, że organ prowadzący zapewnia uczniom możliwość korzystania z gabinetu dentystycznego. Przy czym lekarz dentysta może sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w:
– gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole,
– gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą, albo
– w dentobusie.
Niezależnie od miejsca spełniania świadczeń dentystycznych, w serwisie Prawo.pl możemy przeczytać, że brakuje stomatologów, którzy podpisaliby umowy ze szkołami.

Początkowo Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) opiniując ustawę postulował o dokładne wskazanie kto jest Administratorem danych, współadministratorem lub podmiotem przetwarzającym czy po prostu osobą upoważnioną przez Administratora, czyli najczęściej przez szkołę. Wydaje się, że Ministerstwo Zdrowia w ubiegłym roku nie zdawało sobie sprawy z powagi przepisów, które raz stanowią o współpracy dyrektora i pielęgniarki, bądź rodziców, a w innym miejscu nakładają obowiązki jedynie na pielęgniarkę, jako Administratora danych. W odpowiedzi Ministerstwa możemy więc przeczytać, że współpraca między podmiotami może się odbyć jedynie, gdy wdrożą odpowiednie środki ochrony danych osobowych oraz, że wykreślono przepisy o przekazywaniu danych przez dyrektora szkoły podmiotom sprawującym opiekę zdrowotną.

Ostatnia kwestia nie została jednak wykreślona z ustawy i zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 11) Prawo Oświatowe dyrektor, współpracując z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem lub lekarzem dentystą, udostępnia im imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki, o czym należy pamiętać.

Źródło:
Prawo Oświatowe http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami wraz z uzasadnieniem http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/2D29D0444A2E2DF2C12583C400303AD8/%24File/3297.pdf
Tekst ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/3297_u/$file/3297_u.pdf
Prawo.pl https://www.prawo.pl/zdrowie/dentysta-w-kazdej-szkole-od-12-wrzesnia-2019-r,470523.html

Latest posts by Przemysław Siarka (see all)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
You need to agree with the terms to proceed

Menu