Kara w wysokości 52tyś zł dla spółdzielni mieszkaniowej

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożył karę w wysokości 52 tys. złotych na spółdzielnię mieszkaniową za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz za niezawiadomienie osoby, której dane zostały naruszone. Podczas konferencji prasowej administrator spółdzielni udostępnił osobie nieuprawnionej informacje o sporze między nim a członkiem spółdzielni, zawierając kserokopię zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa wraz z danymi osobowymi takimi jak imię, nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania. Administrator odnotował naruszenie w rejestrze, ale uznał ryzyko za niskie i nie zawiadomił organu nadzorczego ani osoby dotkniętej naruszeniem. Według UODO administrator powinien był przeprowadzić pogłębioną analizę, ponieważ osoba nieuprawniona otrzymała dokument zawierający dane osobowe członka spółdzielni i nie ma znaczenia, czy osoba ta faktycznie dokonała czynów, o których mowa w zawiadomieniu o podejrzeniu przestępstwa. Gdy ryzyko dla praw lub wolności osób fizycznych jest wysokie, administrator zobowiązany jest także o zdarzeniu powiadomić osobę, której dane objęto naruszeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki